Energooszczędne rozwiązania

Audyt budynków - Termomodernizacyjny

To opracowanie określające zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne ulepszenia budynku (przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kompleksowa termomodernizacja:

 1. Określenie zakresu możliwych zamierzeń inwestycyjnych np:
  • poprawa izolacji termicznej poprzez docieplenie ścian, dachów, stropodachów oraz podłóg na gruncie lub podpiwniczeniu
  • remont lub wymiana stolarki zewnętrznej
  • modernizacja lub wymiana źródła ciepła wraz z instalacją automatyki
  • usprawnienie lub wymiana instalacji grzewczej
  • modernizacja lub wymiana instalacji c.w.u.
  • podniesienie sprawności systemu wentylacji
  • instalacja pomp ciepła lub urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE)
 2. Opracowanie audytu energetycznego celem oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 3. Wykonanie projektów technicznych (docieplenia budynku , instalacji grzewczej) zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego
 4. Uzyskanie pozwolenia budowlanego
 5. Dopasowanie programu finansowego – dotacji, pożyczki, itp.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów dla instytucji finansujących (np BGK) w celu uzyskania premii lub dotacji (umorzeń)
 7. Negocjacje warunków cenowych z bankami
 8. Uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie:
  • wymogów sanitarno-higienicznych;
  • ochrony przeciwpożarowej;
  • BHP
 9. Wykonanie opinii ornitologicznej
 10. Udział w przygotowaniu specyfikacji przetargów na wyłonienie Wykonawców i udział w przetargach w roli eksperta
 11. Pełnienie nadzoru autorskiego i prowadzenie procesu inwestycyjnego (inwestor zastępczy)
 12. Akceptacja merytoryczna protokołów i faktur Wykonawców
 13. Przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji wraz z protokołem odbioru końcowego
 14. Zakończenie budowy i przekazanie inwestycji Zamawiającemu

Usługi bezpłatne:

 • Przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej, polegającej na zebraniu danych o obiekcie, niezbędnych do opracowania audytu energetycznego.

 • W porozumieniu z inwestorem określenie jego możliwości finansowych i sposobu finansowania Programu.

 • Ustalenie zdolności kredytowej Wspólnoty.

 • Przeprowadzenie prezentacji Wspólnocie Mieszkaniowej przed podjęciem Uchwały.

Realizacja całego Programu prac lub każdego z osobna.

 • Pozyskanie dofinansowania

  Na podstawie wykonanych audytów można ubiegać się o przyznanie:

  • premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • dotacji z funduszy unijnych,
  • pomocy finansowej ze sprzedaży białych certyfikatów,
  • oraz innych form preferencyjnego finansowania np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy wojewódzkich.

  Za opracowania, które wykonujemy odpowiadamy aż do momentu pozytywnej weryfikacji przez wyżej wymienione instytucje , co daje naszym Klientom pewność otrzymania finansowej formy wsparcia w realizowanym przedsięwzięciu.

 • Źródła finansowania
  • Istnieje wiele możliwości finansowania przedsięwzięć energooszczędnych :

   • dotacje z funduszy unijnych

   • wsparcie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

   • wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

   • pomoc finansowa ze sprzedaży białych certyfikatów

  • Nie ograniczamy się tylko do wykonania audytu, ale również :

   • dopasowujemy dla naszego Klienta możliwą do uzyskania formę dofinansowania

   • kompleksowo przygotowujemy niezbędne dokumenty dla instytucji finansujących

   • negocjujemy warunki cenowe z bankami

   • przedstawiamy kilka propozycji finansowania przez banki udzielające kredytów

  Jesteśmy z naszymi Klientami aż do momentu zakończenia inwestycji w tym otrzymania wnioskowanego wsparcia finansowego.

   

 • Partnerzy