Energooszczędne rozwiązania

Audyt efektywności energetycznej - białe certyfikaty

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem służącym wskazaniu możliwej do zaoszczędzenia określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Nasze opracowania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Świadectwo efektywności energetycznej tzw. Biały certyfikaty to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Potwierdzają one zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • przebudowa lub remont budynków;

 • izolacja instalacji przemysłowych;

 • modernizacja: urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

 • odzysk energii w procesach przemysłowych;

 • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;

 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Ustawa nakłada obowiązek pozyskania białych certyfikatów i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE na następujące grupy przedsiębiorców:

 • przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię odbiorcom końcowym,

 • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

 • towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, które realizują transakcje na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Białe certyfikaty można otrzymać za działanie już wykonane ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 i zakończone do 1 października 2016r. lub dopiero zaplanowane. W wyniku działania prooszczędnościowego roczna oszczędność energii nie może być mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego = 418,68 GJ . Mogą to być także połączone w grupę działania tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

Aby pozyskać biały certyfikat, należy postępować według ścieżki wytyczonej przez Ustawę o efektywności energetycznej. W pierwszej kolejności należy dla wybranego przedsięwzięcia wykonać audyt efektywności energetycznej.

Nasza Firma zajmuje się kompleksowo uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej – a płatność za świadczoną usługę (wykonanie audytu, przygotowanie wniosku), jest w momencie pozytywnej decyzji URE i otrzymania na rachunek Inwestora środków z ich sprzedaży.

WAŻNE Tylko do 30 września 2017 r. można składać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów), dotyczące przedsięwzięć przeprowadzonych w latach 2014 - 2016r. - dotyczących modernizacji, dzięki którym została zwiększona efektywność energetyczna, a tym samym zmniejszeniu uległo zużycie energii.

Wynagrodzenie naszej Firmy jest wtedy jeśli pozyskamy białe certyfikaty. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą białych certyfikatów bierzemy na siebie , w tym: koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji), opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych, prowizję domu maklerskiego, opłatę za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., opłatę transakcyjną Towarowej Giełdy Energii, opłatę za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia, opłaty za pełnomocnictwa i inne.
Inwestor może tylko zyskać na systemie białych certyfikatów.

Praktyczną korzyścią jest wpływ gotówki na koncie bankowym. Białe certyfikaty sprzedaje się na giełdzie jak zwykłe akcje. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.
Zapraszamy do kontaktu.

 • Pozyskanie dofinansowania

  Na podstawie wykonanych audytów można ubiegać się o przyznanie:

  • premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • dotacji z funduszy unijnych,
  • pomocy finansowej ze sprzedaży białych certyfikatów,
  • oraz innych form preferencyjnego finansowania np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy wojewódzkich.

  Za opracowania, które wykonujemy odpowiadamy aż do momentu pozytywnej weryfikacji przez wyżej wymienione instytucje , co daje naszym Klientom pewność otrzymania finansowej formy wsparcia w realizowanym przedsięwzięciu.

 • Źródła finansowania
  • Istnieje wiele możliwości finansowania przedsięwzięć energooszczędnych :

   • dotacje z funduszy unijnych

   • wsparcie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

   • wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

   • pomoc finansowa ze sprzedaży białych certyfikatów

  • Nie ograniczamy się tylko do wykonania audytu, ale również :

   • dopasowujemy dla naszego Klienta możliwą do uzyskania formę dofinansowania

   • kompleksowo przygotowujemy niezbędne dokumenty dla instytucji finansujących

   • negocjujemy warunki cenowe z bankami

   • przedstawiamy kilka propozycji finansowania przez banki udzielające kredytów

  Jesteśmy z naszymi Klientami aż do momentu zakończenia inwestycji w tym otrzymania wnioskowanego wsparcia finansowego.

   

 • Partnerzy